Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych

Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych to usługa, polegająca na rozpoznaniu układów roślinnych, występujących w obszarze planowanej inwestycji. Wymagana jest zawsze wtedy, gdy wskutek realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko dochodzi do zmiany sposobu użytkowania powierzchni terenu.

Decyzja środowiskowa

Ekspertyza przyrodnicza, będąca efektem przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, jest najczęściej elementem karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu oddziaływania na środowisko, składanych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia, znanej również pod nazwą decyzja środowiskowa. Ekspertyza ta zawiera między innymi listę i charakterystykę zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym, mapę roślinności rzeczywistej obrazującą rozmieszczenie płatów roślinności w badanym obszarze oraz ewentualne zalecania minimalizujące lub kompensujące negatywny wpływ inwestycji na roślinność.

Zapytaj o szczegóły