Inwentaryzacja plazów i gadów - żaba wodna
Inwentaryzacja plazów i gadów – żaba wodna

Inwentaryzacja płazów i gadów to usługa, która polega na rozpoznaniu walorów herpetologicznych badanego obszaru poprzez bezpośrednią obserwację w terenie. Jest ona szczególnie istotna, gdy istnieje uzasadniona obawa, że w trakcie realizacji przedsięwzięcia może dochodzić do płoszenia, nieumyślnego zabijania lub niszczenia siedlisk płazów i gadów. Inwestycje drogowe i melioracyjne w sposób szczególny wymagają przeprowadzenia inwentaryzacji herpetologicznych, gdyż podczas ich realizacji prowadzone są prace ziemne mogące mieć negatywny wpływ na siedliska tych zwierząt.

Zezwolenie na odstępstwa od zakazów

Ekspertyza przyrodnicza, będąca efektem przeprowadzonej inwentaryzacji, jest najczęściej elementem wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Zawiera listę gatunków płazów i gadów odnotowanych w badanym obszarze, charakterystykę siedlisk, w których odbywa się masowy rozród tych zwierząt wraz ze wskazaniem ich lokalizacji na mapie tematycznej. W dokumentacji są opisane również ewentualne zalecania minimalizujące lub kompensujące negatywny wpływ inwestycji na herpetofaunę.

Inwentaryzacja płazów i gadów - rzekotka drzewna
Zapytaj o szczegóły