Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 - tablica
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 – tablica

Realizacja planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest wymogiem ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z obowiązującym prawem sprawujący nadzór nad siecią w regionie (zazwyczaj właściwy lokalnie regionalny dyrektor ochrony środowiska) jest zobowiązany do jego sporządzenia w okresie 6 lat od ustanowienia obszaru. Celem planu jest utrzymanie lub przywrócenie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, będących przedmiotami ochrony w obszarze.

Zakres planu zadań ochronnych

Usługa polega na przeprowadzeniu inwentaryzacji przedmiotów ochrony w obszarze bądź zgromadzeniu aktualnych danych na ich temat, określeniu wartości parametrów stanu ich ochrony, identyfikacji istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz określeniu celów i działań ochronnych. Na podstawie zgromadzonych informacji zostaje sporządzona dokumentacja planu zadań ochronnych oraz projekt zarządzenia, które są poddawane konsultacjom społecznym.

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 - fort Va
Zapytaj o szczegóły