Inwentaryzacja roślin naczyniowych - rosiczka okrąglolistna
Inwentaryzacja roślin naczyniowych – rosiczka okrąglolistna

Inwentaryzacja flory to usługa, która polega na identyfikacji w obszarze planowanego przedsięwzięcia wszystkich gatunków roślin naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych ochroną prawną. Inwentaryzacja przyrodnicza wymagana jest zawsze wtedy, gdy wskutek realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko dochodzi do zmiany sposobu użytkowania powierzchni terenu.

Decyzja środowiskowa

Opinia przyrodnicza lub ekspertyza przyrodnicza, będąca efektem przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, jest najczęściej elementem karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, składanych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia, zwanej powszechnie jako decyzja środowiskowa. Zawiera ona listę roślin naczyniowych stwierdzonych w terenie, podstawowe charakterystyki populacji gatunków podlegających ochronie prawnej oraz gatunków o znaczeniu europejskim, lokalizację ich stanowisk zaprezentowanych na mapie tematycznej, a także ewentualne zalecania minimalizujące lub kompensujące negatywny wpływ inwestycji na florę.

Inwentaryzacja roślin naczyniowych - zawilec gajowy

Inwentaryzacje przyrodnicze są spisem podstawowych elementów przyrody występujących w analizowanym obszarze. Mogą dotyczyć zarówno elementów przyrody ożywionej (flora, fauna, roślinność), nieożywionej oraz krajobrazu. Inwentaryzacje przyrodnicze są jednym z elementów raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko.

Zapytaj o szczegóły