Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach - nocek duży
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach – nocek duży

W okresie zimy, częstym miejscem hibernacji nietoperzy są stare, często zabytkowe, budowle wzniesione przez człowieka. Coraz częściej ssaki te zimują w dużych miastach w budynkach z wielkiej płyty. Planując prace adaptacyjne i remontowe nieużytkowanych piwnic dworów, pałaców i zamków, przygotowując się do rozpoczęcia prac termomodernizacyjnych lub chcąc dokonać wyburzeń obiektów podziemnych, w szczególności obiektów powojskowych, należy o tym pamiętać, gdyż wszystkie nietoperze podlegają w Polsce ochronie ścisłej i wymagają ochrony czynnej. Niszczenie ich siedlisk, nawet jeśli odbywa się poza okresem hibernacji narusza przepisy o ochronie przyrody.

Cel inwentaryzacji

Celem inwentaryzacji nietoperzy w zimowiskach jest uniknięcie lub ograniczenie problemów związanych z realizacją zamierzeń inwestycyjnych w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce przepisami ochrony gatunkowej. Polega ona na bezpośredniej kontroli wszystkich miejsc w budynku, które mogą stanowić potencjalnie miejsce zimowania nietoperzy. Sprawdzane są w szczególności pomieszczenia podziemne, w których panują odpowiednie warunki do hibernacji – stała i niska temperatura, wysoka wilgotność oraz brak przewiewów.

Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach - fort Va

Zezwolenie na odstępstwa od zakazów

Ekspertyza przyrodnicza, będąca efektem przeprowadzonej inwentaryzacji, jest najczęściej elementem wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Zawiera wyniki inwentaryzacji oraz ewentualne zalecania minimalizujące lub kompensujące negatywny wpływ inwestycji na nietoperze.

Zapytaj o szczegóły