Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy - rejestracja aktywnosci
Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy – rejestracja aktywnosci

Monitoring przedinwestycyjny chiropterofauny to usługa, celem której jest dokonanie oceny wpływu planowanej inwestycji (głównie związanej z energetyką wiatrową) na lokalne i migrujące populacje nietoperzy. Obejmuje on badanie aktywności tych ssaków metodami bioakustycznymi w cyklu rocznym, inwentaryzację miejsc ich rozrodu, zimowisk, żerowisk oraz dobowych i sezonowych tras migracji.

Decyzja środowiskowa

Ekspertyza przyrodnicza, będąca efektem przeprowadzonego monitoringu chiropterologicznego, jest najczęściej elementem raportu oddziaływania na środowisko składanego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia, określanej potocznie jako decyzja środowiskowa. Zawiera wyniki z monitoringu całorocznego oraz propozycje ewentualnych działań łagodzących i kompensujących negatywny wpływ inwestycji na nietoperze.

Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy - analiza danych

Zgodność z wytycznymi

Monitoring oraz raport z tego monitoringu są wykonywane zgodnie z tymczasowymi wytycznymi, dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze z grudnia 2009 (wersja II) lub z projektem Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze z 2011 roku.

Zapytaj o szczegóły