Screening chiropterologiczny - pole
Screening chiropterologiczny – pole

Screening chiropterologiczny jest usługą polegającą na wstępnej ocenie wrażliwości obszaru przeznaczonego pod realizację inwestycji (głównie elektrowni i farm wiatrowych) na lokalne i migrujące populacje nietoperzy. Celem tej oceny jest identyfikacja obszarów szczególnie ważnych dla chiropterofauny, w obrębie których jednoznacznie, bez wykonania czaso- i kosztochłonnych badań terenowych, można stwierdzić możliwości wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na nietoperze. Screening jest realizowany w oparciu o analizę studyjną dostępnych danych na temat uwarunkowań przyrodniczych i fizjograficznych obszaru przeznaczonego pod realizację przedsięwzięcia.

Decyzja środowiskowa

Ekspertyza przyrodnicza powstała w ramach oceny wstępnej jest najczęściej elementem karty informacyjnej, składanej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia, zwanej powszechnie jako decyzja środowiskowa.

Screening chiropterologiczny - elektrownia wiatrowa

Screening chiropterologiczny to najszybsza i najtańsza metoda oceny wpływu planowanej elektrowni lub farmy wiatrowej na nietoperze. W wielu przypadkach już na tym etapie postępowania można dokonać skutecznej ewaluacji ryzyka inwestycyjnego, na bazie której organy administracji publicznej będą w stanie wydać właściwą decyzję środowiskową.

Zapytaj o szczegóły