Screening ornitologiczny - książka
Screening ornitologiczny – książka

Screening ornitologiczny to usługa polegająca na określeniu wrażliwości obszaru wyznaczonego zwykle pod realizację przedsięwzięć w energetykę wiatrową na lokalne i migrujące populacje ptaków. Jego celem jest identyfikacja obszarów o kluczowym znaczeniu dla awifauny, w obrębie których można niezaprzeczalnie stwierdzić możliwości wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na tą grupę zwierząt. Screening jest realizowany w oparciu o analizę studyjną dostępnych informacji na temat uwarunkowań przyrodniczych i fizjograficznych obszaru przeznaczonego pod realizację inwestycji.

Decyzja środowiskowa

Ekspertyza przyrodnicza, powstała w ramach oceny wstępnej, jest najczęściej elementem karty informacyjnej, składanej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia, zwanej powszechnie jako decyzja środowiskowa.

Screening ornitologiczny - żuraw

Screening ornitologiczny to najszybsza i najtańsza metoda umożliwiająca określenie wrażliwości obszaru przyszłej inwestycji w energetykę wiatrową z punktu widzenia możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na ptaki. Za jego pośrednictwem, bez wykonywania czasochłonnych badań terenowych, można wykluczyć lokalizację, w której realizacja inwestycji byłaby ryzykowna.

Zapytaj o szczegóły