Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 - tablica
Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 – tablica

Każda inwestycja, której budowa i eksploatacja nie będzie przyczyniała się do pogorszenia stanu przedmiotów ochrony, może zostać zrealizowana w obszarze Natura 2000 bądź w jego sąsiedztwie. Jeśli na etapie planowania przedsięwzięcia wystąpi podejrzenie, że może mieć ono znacząco negatywny wpływ na gatunki roślin i zwierząt o znaczeniu wspólnotowym oraz na ich siedliska, a także na siedliska przyrodnicze, należy przeprowadzić procedurę oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Jej celem jest weryfikacja zamierzeń inwestycyjnych pod kątem ich wpływu na walory przyrodnicze obszaru, zaś w przypadku wykazania negatywnego oddziaływania inwestycji na przedmioty ochrony zaplanowanie działań łagodzących bądź kompensujących.

Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 - elektrownia wiatrowa

Decyzja środowiskowa

Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 polega na przeprowadzeniu niezbędnych ekspertyz oraz waloryzacji przyrodniczych, a w ich efekcie na sporządzeniu raportu oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000. Raport ten jest najczęściej składany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia zlokalizowanego w obszarze Natura 2000 bądź w jego sąsiedztwie.

Zapytaj o szczegóły