Monitoring porealizacyjny ptaków - łabędź niemy
Monitoring porealizacyjny ptaków – łabędź niemy

Monitoring poinwestycyjny awifauny to usługa, celem której jest ocena wcześniejszych prognoz odnośnie możliwego oddziaływania inwestycji (głównie związanych z energetyką wiatrową) na lokalne i migrujące populacje ptaków. Obejmuje on, tak jak w przypadku monitoringu przedinwestycyjnego, badania dynamiki zgrupowań tych zwierząt w cyklu rocznym, badania natężenia wykorzystania przez nie przestrzeni powietrznej, census lęgowy gatunków kluczowych, badania rozpowszechnienia awifauny w standardzie MPPL oraz identyfikację zgrupowań i koncentracji ptaków. Ważnym elementem tego etapu jest monitoring śmiertelności, polegający na wyszukiwaniu martwych ptaków w sąsiedztwie funkcjonującej inwestycji.

Zakres raportu z prac terenowych

Raport z monitoringu poinwestycyjnego zawiera ocenę zmian natężenia wykorzystania obszaru inwestycji przez awifaunę w porównaniu z okresem przed jej realizacją oraz oszacowanie śmiertelności ptaków w wyniku kolizji.

Monitoring porealizacyjny ptaków - mewa srebrzysta

Raport oddziaływania na środowisko

Obowiązek wykonania monitoringu ornitologicznego oraz przedkładania raportów z jego realizacji jest najczęściej wymogiem właściwego lokalnie regionalnego dyrektora ochrony środowiska określonym w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia, zwanej w skrócie decyzją środowiskową.

Zgodnie z obowiązującymi wymogami, monitoring porealizacyjny ptaków powinien być trzykrotnie powtarzany w ciągu pięciu lat po oddaniu elektrowni lub farmy wiatrowej do eksploatacji. Uzyskane w tym czasie wyniki o niskiej śmiertelności ptaków mogą znieść wszelkie ograniczenia (np. czasowe wyłączenia) nałożone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zapytaj o szczegóły