Audyt danych przestrzennych
Audyt danych przestrzennych

Opracowanie cyfrowych warstw informacyjnych np. w ramach planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wiąże się z koniecznością stosowania się do reguł i zasad przepisów prawa i wytycznych technicznych, które określają sposoby ich redakcji. Niekiedy wykonawcy bagatelizują obowiązujące normy tworząc produkt niezgodny z przedmiotem zamówienia. Późniejsze wykorzystanie takiego produktu jest często niemożliwe lub utrudnione z uwagi na posiadane wady i usterki.

Chcąc ustrzec się przed odbiorem danych przestrzennych wykonanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi technicznymi warto wykonać audyt danych przestrzennych. Jego celem jest weryfikacja spójności, kompletności i jakości danych zarówno z merytorycznego jak i technicznego punktu widzenia.

Zakres usługi

Oceniając dane przestrzenne nasza firma wykonuje szereg specjalistycznych analiz, w tym w szczególności: ocenę poprawności struktury danych z punktu widzenia obowiązujących wytycznych technicznych (m.in. Standardu Danych GIS w ochronie przyrody), ocenę poprawności geometrycznej obiektów i wzajemnych relacji między nimi (spójność topologiczna danych przestrzennych), ocenę kompletności danych atrybutowych oraz ich zgodności z słownikami pojęciowymi oraz ocenę dokładności przestrzennej danych i możliwości ich wykorzystania w podejmowaniu decyzji biznesowych i administracyjnych.

Zapytaj o szczegóły