Monitoring porealizacyjny nietoperzy - farma wiatrowa
Monitoring porealizacyjny nietoperzy – farma wiatrowa

Monitoring poinwestycyjny chiropterofauny to usługa, celem której jest ocena wpływu uruchomionego już przedsięwzięcia (zwykle elektrowni lub farmy wiatrowej) na lokalne i migrujące populacje nietoperzy. Obejmuje on, tak jak w przypadku monitoringu przedinwestycyjnego, badanie aktywności tych ssaków metodami bioakustycznymi w cyklu rocznym, kontrolę zidentyfikowanych wcześniej miejsc rozrodu, zimowisk, żerowisk oraz dobowych i sezonowych tras migracji. Ważnym elementem tego etapu jest monitoring śmiertelności, polegający na wyszukiwaniu martwych nietoperzy w sąsiedztwie funkcjonującej inwestycji.

Zakres raportu z prac terenowych

Raport z monitoringu poinwestycyjnego zawiera ocenę zmian natężenia wykorzystania obszaru inwestycji przez chiropterofaunę w porównaniu z okresem przed jej realizacją oraz oszacowanie śmiertelności nietoperzy w wyniku kolizji.

Monitoring porealizacyjny nietoperzy - podkowiec mały

Raport oddziaływania na środowisko

Obowiązek wykonania monitoringu chiropterologicznego oraz przedkładania raportów z jego realizacji jest najczęściej wymogiem właściwego lokalnie regionalnego dyrektora ochrony środowiska, określonym w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia, zwanej w skrócie decyzją środowiskową.

Zgodność z wytycznymi

Monitoring oraz raport z tego monitoringu są wykonywane zgodnie z tymczasowymi wytycznymi, dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze z grudnia 2009 (wersja II) lub z projektem Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze z 2011 roku.

Zgodnie z obowiązującymi wymogami, monitoring porealizacyjny nietoperzy dla elektrowni i farm wiatrowych należy przeprowadzić w okresie pierwszych pięciu lat od uruchomienia inwestycji. Uzyskane w tym czasie wyniki o niskiej aktywności i braku śmiertelności nietoperzy mogą znieść wszelkie ograniczenia (np. czasowe wyłączenia) nałożone decyzją środowiskową.

Zapytaj o szczegóły