Lista realizacji

Zespół Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Poznaniu

Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca występowania stanowiska i siedlisk gatunków nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku publicznej placówki oświatowej położonej na Osiedlu Jana III Sobieskiego w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2018 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Droga powiatowa nr 2420P Tarnowo Podgórne-Lusowo

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne-Lusowo (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Operat dendrologiczny powstały w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji został złożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji Starosty Poznańskiego zezwalającej na usunięcie drzew kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

Data realizacji:
2018 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Pełczycach

Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca występowania stanowiska i siedlisk gatunków nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ulicy Ogrodowej w Pełczycach (gmina Pełczyce, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie).

Data realizacji:
2018 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Dyskont spożywczy przy ulicy Koszalińskiej w Poznaniu

Sporządzenie wniosku o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do podlegającego ochronie ścisłej kosa, zasiedlającego drzewo kolidujące z przedsięwzięciem polegającym na budowie budynku handlowo-usługowego oraz niezbędnych dla jego funkcjonowania utwardzeń powierzchni gruntowych i parkingu dla samochodów osobowych planowanym przy ulicy Koszalińskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2018 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków

Pomnik ofiar obozu zagłady Kulmhof w Lesie Rzuchowskim koło Chełmna nad Nerem

Kompensacja chiropterologiczna polegająca na rozwieszeniu trocinobenowych schronów dla nietoperzy w sąsiedztwie pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w Lesie Rzuchowskim koło Chełmna nad Nerem. Kompensacja została zrealizowania zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zezwalającej na umyślne płoszenie lub niepokojenie, chwytanie, przemieszczanie z miejsc regularnego występowania na inne miejsca osobników nocka dużego oraz na częściowe uniemożliwianie im dostępu do schronień, częściowe zniszczenie siedlisk będących obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie zimowisk lub innych schronień tego gatunku, w związku z planowanym remontem pomnika.

Data realizacji:
2018 r.

Rodzaj usługi:
Kompensacja chiropterologiczna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Tereny rekreacyjne – plaża miejska i okolice ulicy Kosynierów w Swarzędzu”

Waloryzacja przyrodnicza obszaru projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny rekreacyjne – plaża miejska i okolice ulicy Kosynierów w Swarzędzu” (gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2018 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza

Park Radolińskich w Jarocinie

Nadzór ornitologiczny podczas usuwania i pielęgnacji drzew i krzewów rosnących w Parku Radolińskich w Jarocinie (powiat jarociński, województwo wielkopolskie) w ramach realizowanego programu jego rewaloryzacji i rewitalizacji.

Data realizacji:
2018 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór ornitologiczny
Nadzór chiropterologiczny

Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Gołanicach

Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków nietoperzy podlegających ochronie prawnej w kościele p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Gołanicach (gmina Święciechowa, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie). Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Data realizacji:
2018 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Rezerwat przyrody „Jaskinia Raj”

Drugi rok monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska w Jaskini Raj położonej w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty „Wzgorza Checińsko-Kieleckie” PLH260041 (gmina Chęciny, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie).

Data realizacji:
2018 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring nietoperzy GIOŚ

Serowarnia Golęczewo

Sporządzenie wniosku o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do populacji podlegających ochronie częściowej kocanek piaskowych rosnących w miejscu kolidującym z przedsięwzięciem polegającym na budowie budynku produkcyjnego z częścią socjalną, budynku technicznego, dróg, placów, infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych w miejscowości Golęczewo (gmina Suchy Las, powiat poznański, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2018 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja roślin naczyniowych

Obszar Natura 2000 “Ostoja Pilska”

Monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego, nocka Bechsteina i mopka zachodniego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty “Ostoja Pilska” PLH3000045 (gmina Piła, powiat pilski, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2018 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring nietoperzy GIOŚ

Droga powiatowa nr 2410P Gowarzewo-Zalasewo

Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na uporządkowaniu pasa drogi powiatowej nr 2410P Gowarzewo-Zalasewo  (gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie) w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Operat dendrologiczny powstały w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji został złożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

Data realizacji:
2018 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Browar Trzemeszno

Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków nietoperzy podlegających ochronie prawnej w zabytkowej lodowni dawnego browaru położonej przy alei Szymańskiego w Trzemesznie (powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie). Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach
Kompensacja chiropterologiczna
Nadzór chiropterologiczny

Ulica Jeżynowa w Czerwonaku

Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej, Jeżynowej oraz skrzyżowania na ulicy Krętej w Czerwonaku (powiat poznański, województwo wielkopolskie). Operat dendrologiczny powstały w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji został złożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji Starosty Poznańskiego zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięciem.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Park Radolińskich w Jarocinie

Ekspertyza ornitologiczna, chiropterologiczna, teriologiczna oraz entomologiczna w zakresie zasiedlenia przez gatunki zwierząt podlegających ochronie prawnej drzew i krzewów planowanych do usunięcia lub przeznaczonych do pielęgnacji w ramach realizowanego programu rewaloryzacji i rewitalizacji Parku Radolińskich w Jarocinie. Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w lasach

Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Pobiedziskach-Letnisku

Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Pobiedziskach-Letnisku (gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Operat powstały w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej został złożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji Starosty Poznańskiego zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięciem.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Budynki produkcyjno-handlowe w Luboniu

Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie dwóch budynków produkcyjno-handlowych położonych przy ulicy Dworcowej w Luboniu (powiat poznański, województwo wielkopolskie). Opinie zostały złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na podniesieniu efektywności energetycznej budynków ze środków Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw” i poddziałania 1.5.3 „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Hotel przy ulicy Termalnej w Poznaniu

Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hotelu przy ulicy Termalnej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Hale magazynowo-produkcyjne w Rabowicach

Uzupełnienie raportu o oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo-produkcyjnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na nieruchomości położonej w miejscowości Rabowice (gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie) o informacje na temat występującej w obszarze planowanej inwestycji szaty roślinnej oraz stanowisk podlegających ochronie prawnej gatunków grzybów, w tym porostów, roślin i zwierząt.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja ptaków

Układ komunikacyjny Kalisza na odcinku od ulicy Szerokiej do ulicy Łódzkiej

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu komunikacyjnego Kalisza na odcinku od ulicy Szerokiej do ulicy Łódzkiej (województwo wielkopolskie), wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja ptaków

Pomnik ofiar obozu zagłady Kulmhof w Lesie Rzuchowskim koło Chełmna nad Nerem

Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków nietoperzy podlegających ochronie prawnej w pomniku ofiar obozu Chełmno nad Nerem w Lesie Rzuchowskim (gmina Dąbie, powiat kolski, wielkopolski wielkopolskie). Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Elektrownia fotowoltaiczna w Sokolem

Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Sokole (gmina Czarne, powiat człuchowski, województwie pomorskie) o informacje na temat występującej w obszarze planowanego przedsięwzięcia szaty roślinnej oraz stanowisk podlegających ochronie prawnej gatunków grzybów, w tym porostów, roślin i zwierząt.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja ptaków

Ulica Malwowa w Pobiedziskach

Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Malwowej na odcinku od ulicy Poznańskiej do ulicy Kaczyńskiej oraz ulicy Słonecznikowej w Pobiedziskach (powiat poznański, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Obszar Natura 2000 „Kiszewo”

Drugi rok monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska wraz z uzupełnieniem stanu wiedzy o tym gatunku w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Kiszewo PLH300037 (gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring nietoperzy GIOŚ

Obszar Natura 2000 „Sieraków”

Drugi rok monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Sieraków PLH300013 (gmina Sieraków, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring nietoperzy GIOŚ

Droga powiatowa nr 5323P pod Odolanowem

Inwentaryzacja szaty roślinnej oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 5323P na odcinku od miejscowości Kaczory do miejscowości Wierzbno (gmina Odolanów, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu przedsięwzięcia na obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, obszar mających znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002, obszar chronionego krajobrazu “Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy” oraz obszar chronionego krajobrazu “Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”, a także korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym i lokalnym.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000

Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Środzie Wielkopolskiej (wariant II)

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaduktu nad torami PKP w rejonie ulicy Niedziałkowskiego wraz z budową parkingu przy ulicy Łąkowej w Środzie Wielkopolskiej (powiat średzki, województwo wielkopolskie)  wraz z oceną wpływu przedsięwzięcia na obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi PLH300057 oraz obszar chronionego krajobrazu „Bagna Średzkie, a także korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym i lokalnym.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja ptaków
Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000

Droga powiatowa nr 5305P pod Nowymi Skalmierzycami

Inwentaryzacja dendrologiczna (drzew i krzewów) w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 5305P na odcinku od miejscowości Strzegowa do miejscowości Gostyczyna (gmina Nowe Skamierzyce, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Droga wojewódzka nr 305 pod Przemętem

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od miejscowości Solec do mostu na Południowym Kanale Obry (gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie), wraz z oceną wpływu przedsięwzięcia na obszar specjalnej ochrony ptaków Wielki Łęg Obrzański PLB300004 oraz obszar chronionego krajobrazu „Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice”, a także korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym i lokalnym.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja ptaków
Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000

Centrum logistyczno-magazynowe pod Strykowem

Sporządzenie wniosku o wydanie zezwolenia właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do populacji podlegających ochronie częściowej kocanek piaskowych rosnących w miejscu kolidującym z przedsięwzięciem polegającym na budowie centrum logistyczno-magazynowego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi planowanym w obrębie miejscowości Swędów i Zelgoszcz (gmina Stryków, powiat zgierski, województwo łódzkie).

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja roślin naczyniowych

Przedszkole Specjalne Bartek w Poznaniu

Ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku użyteczności publicznej położonym na Osiedlu Piastowskim w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Opinie zostały złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku ze środków Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” i poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Parcela przy ulicy Zdrojowej w Poznaniu

Nadzór ornitologiczny podczas usuwania drzew i krzewów rosnących na parceli położonej przy ulicy Zdrojowej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór ornitologiczny

System akumulacji ciepła przy elektrociepłowni Karolin

Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu akumulacji ciepła położonym na terenie elektrociepłowni Karolin przy ulicy Gdyńskiej w Poznaniu (województwie wielkopolskie). Opinia została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki spójności Unii Europejskiej.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Budynek handlowo-usługowy w Toruniu

Nadzór ornitologiczny podczas usuwania drzew i krzewów rosnących w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego przy ulicy Ludwika Waryńskiego w Toruniu (województwo kujawsko-pomorskie).

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór ornitologiczny

Budynek handlowo-usługowy w Poznaniu

Inwentaryzacja roślin naczyniowych, w tym drzew i krzewów, zbiorowisk roślinnych oraz płazów, gadów, ptaków i ssaków w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego przy ulicy Obornickiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja ptaków

Rezerwat przyrody “Jaskinia Raj”

Monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska w Jaskini Raj położonej w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty “Wzgorza Checińsko-Kieleckie” PLH260041 (gmina Chęciny, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie).

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring nietoperzy GIOŚ

Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu

Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN położonym przy ulicy Świerkowej w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Opinia została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki spójności Unii Europejskiej.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Hala produkcyjna w Poznaniu

Ekspertyza ornitologiczna dotycząca występowania ptaków i ich siedlisk na planowanych do usunięcia drzewach rosnących w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjnej, budynku socjalno-biurowego, parkingu, drogi wjazdowej oraz dróg transportu wewnętrznego przy ulicy Stalowej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków

Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Środzie Wielkopolskiej

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Środzie Wielkopolskiej w części dotyczącej budowy wiaduktu nad torami PKP wraz z parkingiem w rejonie ulicy Niedziałkowskiego (Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Sanatorium uzdrowiskowe w Dąbkach

Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku sanatorium uzdrowiskowego położonym przy ulicy Wydmowej w Dąbkach (gmina Darłowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie). Opinia została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki spójności Unii Europejskiej.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Ulica Kostrzyńska w Gorzowie Wielkopolskim

Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca występowania nietoperzy i ich siedlisk w planowanych do usunięcia drzewach rosnących w pasie drogowym wzdłuż ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim (powiat gorzowski, województwo lubuskie) na odcinku od ulicy plac Słoneczny do węzła drogi ekspresowej S3.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach
Nadzór chiropterologiczny

Węzeł do produkcji betonu we Włoszakowicach

Inwentaryzacja roślin naczyniowych, zbiorowisk roślinnych oraz płazów, gadów, ptaków i ssaków w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie węzła do produkcji betonu we Włoszakowicach (gmina Włoszakowice, powiat leszczyński, województwie wielkopolskie) wraz z oceną wpływu planowanego przedsięwzięcia na formy ochrony przyrody, w tym na obszar specjalnej ochrony “Pojezierze Sławskie” PLB300011, Przemęcki Park Krajobrazowy i obszaru chronionego krajobrazu „Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice”.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja ptaków

Muzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego w Sielpi Wielkiej

Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca wpływu planowanej inwestycji polegającej na remoncie zabudowań Muzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego w Sielpi Wielkiej (gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie) na utrzymanie właściwego stanu ochrony populacji rozrodczej nocka dużego w obszarze Natura 2000 “Dolina Czarnej” PLH260015.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach
Nadzór chiropterologiczny

Ulica Bukowa w Ostrzeszowie

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanej inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Bukowej w Ostrzeszowie na odcinku od drogi krajowej nr 11 do drogi powiatowej nr 5594 (gmina Ostrzeszów, powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Centrum logistyczne w Poznaniu

Inwentaryzacja stanowisk gatunków roślin, grzybów, w tym porostów oraz stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie pięciu hal o funkcji magazynowo-usługowej wraz z placami manewrowymi dla samochodów dostawczych, parkingami oraz drogami wewnętrznymi przy ulicy Gnieźnieńskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza

Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kaliszu

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego w ramach rozwoju systemu komunikacji publicznej aglomeracji kalisko-ostrowskiej.

Data realizacji:
2017 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Farma wiatrowa Tomaszów

Monitoring porealizacyjny nietoperzy w obszarze farmy wiatrowej (10 elektrowni) w gminie Tomaszów Lubelski (powiat tomaszowski, województwo lubelskie).

Data realizacji:
2016/2017 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring porealizacyjny nietoperzy

Farma wiatrowa Jarczów

Monitoring porealizacyjny nietoperzy w obszarze farmy wiatrowej (17 elektrowni) w gminie Jarczów (powiat tomaszowski, województwo lubelskie).

Data realizacji:
2016/2017 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring porealizacyjny nietoperzy

Farma wiatrowa Tyszowce II

Monitoring porealizacyjny nietoperzy w obszarze farmy wiatrowej (15 elektrowni) w gminie Tyszowce (powiat tomaszowski, województwo lubelskie).

Data realizacji:
2016/2017 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring porealizacyjny nietoperzy

Budynki użyteczności publicznej w gminie Płużnica

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla 10 budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica (powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie) oraz propozycja kompensacji negatywnych skutków ich termomodernizacji na gatunki zwierząt podlegające ochronie prawnej. Opinie zostały złożone wraz z wnioskami o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynków ze środków Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 – Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Data realizacji:
2016 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Zespół Szkół w Kleszczewie

Opinia chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku użyteczności publicznej położonym przy ulicy Poznańskiej w Kleszczewie (województwo wielkopolskie). Opinia została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki spójności Unii Europejskiej.

Data realizacji:
2016 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Wałczu

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ulicy Chełmińskiej w Wałczu (województwo zachodniopomorskie). Opinia została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 2.7 – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Data realizacji:
2016 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Budynki użyteczności publicznej w gminie Płużnica

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla 2 budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica (powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie) oraz propozycja kompensacji negatywnych skutków ich termomodernizacji na gatunki zwierząt podlegające ochronie prawnej. Opinie zostały złożone wraz z wnioskami o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynków ze środków Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 – Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Data realizacji:
2016 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Apartamentowiec w Mielnie

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny na terenie Ośrodka Wczasowego “Pod Wydmami” położonego przy ulicy Chmielnej 5 w Mielnie w związku z planami realizacji inwestycji polegającej na budowie apartamentowca w miejscu obecnego ośrodka wczasowego (gmina Mielno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie).

Data realizacji:
2016 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja ptaków

Obszar Natura 2000 „Sieraków”

Monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty „Sieraków” PLH300013 (gmina Sieraków, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2016 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring nietoperzy GIOŚ

Obszar Natura 2000 „Kiszewo”

Monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska oraz uzupełnienie stanu wiedzy o tym gatunku w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty „Kiszewo” PLH300037 (gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2016 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring nietoperzy GIOŚ

Zespół budynków mieszkalny wielorodzinnych w Poznaniu

Ocena oddziaływania na obszar o znaczeniu dla Wspólnoty „Fortyfikacje w Poznaniu” PLH300005 (Fort VI Tietzen) inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i garażami podziemnymi planowanej przy ulicy Jasielskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2016 r.

Rodzaj usługi:
Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000

Droga powiatowa nr 2147P w Pobiedziskach

Inwentaryzacja dendrologiczna (drzew i krzewów) w obszarze planowanej inwestycji polegającej na przebudowie układu komunikacyjnego wzdłuż drogi powiatowej nr 2147P w Pobiedziskach (gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2016 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Budynki użyteczności publicznej w powiecie świdnickim

Ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne dotyczące występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w 3 budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie powiatu świdnickiego (województwo dolnośląskie). Ekspertyzy zostały złożone wraz z wnioskami o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynków ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach priorytetu 3.3 – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Data realizacji:
2016 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Schron amunicyjny lewej baterii dołączonej Fortu VI

Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca realizacji prac naprawczych, polegających na odkopaniu i zabezpieczeniu siedliska nietoperzy w schronie amunicyjnym lewej baterii dołączonej Fortu VI, położonym przy ul. Jasielskiej w Poznaniu.

Data realizacji:
2016 r.

Rodzaj usługi:
Kompensacja chiropterologiczna
Nadzór chiropterologiczny

Szkoła Podstawowa Nr 70 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku użyteczności publicznej położonym przy ulicy Pięknej w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Ekspertyzy zostały złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 3.2.1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Data realizacji:
2016 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Urząd Gminy Płużnica

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku użyteczności publicznej położonym w miejscowości Płużnica (województwo kujawsko-pomorskie). Ekspertyzy zostały złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku ze środków Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 – Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat – Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej.

Data realizacji:
2016 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku użyteczności publicznej położonym przy ulicy Świerkowej w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Ekspertyzy zostały złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 3.2.1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Data realizacji:
2016 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Świetlica wiejska w Poklatkach i Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w 2 budynkach użyteczności publicznej położonych w Poklatkach i Ziminie (gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Ekspertyzy zostały złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynków ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 3.2.1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Data realizacji:
2016 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Zespół budynków mieszkalny wielorodzinnych w Poznaniu

Ocena oddziaływania na obszar o znaczeniu dla Wspólnoty „Fortyfikacje w Poznaniu” PLH300005 (Fort Va Bonin) inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi planowanej przy ulicy Lechickiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2016 r.

Rodzaj usługi:
Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000

Droga powiatowa nr 2490P w Puszczykowie

Inwentaryzacja dendrologiczna (drzew i krzewów) w obszarze planowanej inwestycji polegającej na przebudowie ścieżki rowerowej przebiegającej w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 2490P w Puszczykowie (gmina Puszczykowo, powiat poznański, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2015 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Słowiński Park Narodowy

Audyt danych przestrzennych sporządzonych w ramach projektów planów ochrony dla obszaru Natura 2000 “Przybrzeżne Wody Bałtyku” PLB990002, “Pobrzeże Słowińskie” PLB220003, “Ostoja Słowińska” PLH220023 oraz Słowińskiego Parku Narodowego.

Data realizacji:
2015 r.

Rodzaj usługi:
Audyt danych przestrzennych

Sieciowy market budowlany w Koninie

Nadzór przyrodniczy (ornitologiczny i chiropterologiczny) poprzedzający prace wycinkowe w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie wielkopowierzchniowego marketu budowlanego.

Data realizacji:
2015 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór chiropterologiczny
Nadzór ornitologiczny

Farma wiatrowa Brojce

Audyt due diligence raportu z monitoringu przedinwestycyjnego chiropterofauny w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej (20 elektrowni) w gminie Brojce (powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie).

Data realizacji:
2015 r.

Rodzaj usługi:
Audyt chiropterologiczny due diligence

Ulica Dąbrowskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja nietoperzy w sąsiedztwie ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu na odcinku od ulicy Roosvelta do ulicy Przybyszewskiego oraz propozycja kompensacji negatywnych skutków jej przebudowy na gatunki zwierząt podlegające ochronie prawnej (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2015 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Zabudowania dawnych browarów w Grodzisku Wielkopolskim

Inwentaryzacja nietoperzy w budynkach dawnych browarów grodziskich położonych przy ulicy Poznańskiej w Grodzisku Wielkopolskim oraz propozycja kompensacji negatywnych skutków ich przebudowy na gatunki zwierząt podlegające ochronie prawnej (powiat grodziski, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2015 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Farma wiatrowa w powiecie jarocińskim

Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej (16 elektrowni) w powiecie jarocińskim (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2014/2015 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy

Farma wiatrowa Tyszowce

Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej (9 elektrowni) w gminie Tyszowce (powiat tomaszowski, województwo lubelskie).

Data realizacji:
2014/2015 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy

Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Łęczycach

Inwentaryzacja roślin naczyniowych (w tym drzew i krzewów), zbiorowisk roślinnych oraz płazów, gadów, ptaków i ssaków w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie 26 budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w Łęczyczach (gmina Łęczyce, powiat wejherowski, województwo pomorskie).

Data realizacji:
2014 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Lesznie

Inwentaryzacja ptaków i nietoperzy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ulicy Ignacego Paderewskiego w Lesznie (powiat leszczyński, województwo wielkopolskie) oraz propozycja kompensacji negatywnych skutków jego termomodernizacji na gatunki zwierząt podlegające ochronie prawnej.

Data realizacji:
2014 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach
Inwentaryzacja ptaków

Gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lwówek-Odolanów

Inwentaryzacja chiropterologiczna w wybranych obszarach leśnych położonych na trasie przebiegu gazociągu wysokiego relacji Lwówek-Odolanów (gmina Kobylin i Zduny, powiat krotoszyński, gmina Krzemieniewo i Osieczna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2014 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja nietoperzy w lasach

Nadleśnictwo Drygały

Inwentaryzacja chiropterologiczna pozostałości obiektów powojskowych zlokalizowanych na terenie dawnego poligonu (gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie).

Data realizacji:
2014 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Elektrownia wiatrowa Wałcz

Wstępna ocena wpływu na nietoperze planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej w gminie Wałcz (powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie).

Data realizacji:
2014 r.

Rodzaj usługi:
Screening chiropterologiczny

Elektrownia wiatrowa Wałcz

Wstępna ocena wpływu na nietoperze planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej w gminie Wałcz (powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie).

Data realizacji:
2014 r.

Rodzaj usługi:
Screening chiropterologiczny

Elektrownia wiatrowa Oborniki

Wstępna ocena wpływu na nietoperze planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej w gminie Oborniki (powiat obornicki, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2014 r.

Rodzaj usługi:
Screening chiropterologiczny

Farma wiatrowa Ułęż

Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej (8 elektrowni) w gminie Ułęż (powiat rycki, województwo lubelskie).

Data realizacji:
2013/2014 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy

Farma wiatrowa Jeziora Wielkie

Wstępna ocena wpływu na nietoperze planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej (10 elektrowni) w gminie Jeziora Wielkie (powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie).

Data realizacji:
2013 r.

Rodzaj usługi:
Screening chiropterologiczny

Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Poznaniu

Ocena oddziaływania na obszar o znaczeniu dla Wspólnoty “Fortyfikacje w Poznaniu” PLH300005 (Fort VII Colomb) planowanej inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń powojskowych na obiekt muzealny wraz z ich renowacją oraz zagospodarowaniem terenu w obrębie prawego majdanu oraz prawej podwalni prowadzącej na prawy majdan na terenie Fortu VII położonego przy ulicy Polskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2013 r.

Rodzaj usługi:
Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000

Poznańska Spalarnia Odpadów

Ocena oddziaływania na obszar o znaczeniu dla Wspólnoty “Fortyfikacje w Poznaniu” PLH300005 (Fort IV Hake) inwestycji polegającej na budowie instalacji do termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych planowanej przy ulicy Syreniej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2013 r.

Rodzaj usługi:
Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000

Zespół budynków mieszkalny wielorodzinnych w Poznaniu

Ocena oddziaływania na obszar o znaczeniu dla Wspólnoty “Fortyfikacje w Poznaniu” PLH300005 (Fort VI Tietzen) inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i garażami podziemnymi oraz dróg wewnętrznych i parkingów nadziemnych planowanej przy ulicy Jasielskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2013 r.

Rodzaj usługi:
Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000

Farma wiatrowa Tomaszów

Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej (10 elektrowni) w gminie Tomaszów Lubelski (powiat tomaszowski, województwo lubelskie).

Data realizacji:
2013 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy

Farma wiatrowa Fajsławice

Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej (13 elektrowni) w gminie Fajsławice (powiat krasnostawski, województwo lubelskie).

Data realizacji:
2012/2013 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy

Obszar Natura 2000 “Sieraków”

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty “Sieraków” PLH300013 (gmina Sieraków, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2012 r.

Rodzaj usługi:
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Obszar Natura 2000 “Kiszewo”

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty “Kiszewo” PLH300037 (gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2012 r.

Rodzaj usługi:
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Zespół budynków mieszkalny wielorodzinnych w Poznaniu

Ocena oddziaływania na obszar o znaczeniu dla Wspólnoty “Fortyfikacje w Poznaniu” PLH300005 (Fort VIIIa Rohr) inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych planowanej przy ulicy Rembertowskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2012 r.

Rodzaj usługi:
Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000

Port Praski w Warszawie

Inwentaryzacja dendrologiczna (drzew i krzewów) w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie wrót przeciwpowodziowych i pompowni w Porcie Praskim w Warszawie (województwo mazowieckie).

Data realizacji:
2012 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Budynki mieszkalne wielorodzinne w Pleszewie

Nadzór chiropterologiczny podczas prac termomodernizacyjnych 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie (powiat pleszewski, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2012 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór chiropterologiczny

Elektrownia wiatrowa Trzcianka

Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej w gminie Trzcianka (powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2012 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy

Elektrownia wiatrowa Drawsko

Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej w gminie Drawsko (powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2012 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy

Budynki mieszkalne wielorodzinne w Poznaniu

Inwentaryzacja ptaków i nietoperzy w trzech budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na Osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu (województwo wielkopolskie) oraz kompensacja negatywnych skutków jego termomodernizacji na gatunki zwierząt podlegające ochronie prawnej.

Data realizacji:
2011 r. oraz 2014-2016 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach
Kompensacja chiropterologiczna
Inwentaryzacja ptaków
Kompensacja ornitologiczna

Stacja transformatorowa, linie kablowe oraz przyłącza do działek w gminie Przemęt

Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 “Pojezierze Sławskie” PLB300011 planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej, linii kablowej SN-15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz przyłączy do działek rolnych w gminie Przemęt (powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2011 r.

Rodzaj usługi:
Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000

Zagroda rolnicza w Promnie

Ocena oddziaływania na obszar o znaczeniu dla Wspólnoty “Dolina Cybiny” PLH300038 inwestycji polegającej na budowie zagrody rolniczej, składającej się z budynku mieszkalnego i dwóch budynków gospodarczych planowanych w Promnie (gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2011 r.

Rodzaj usługi:
Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000

Szymanowski Potok

Inwentaryzacja roślin naczyniowych (w tym drzew i krzewów), zbiorowisk roślinnych oraz płazów, gadów, ptaków i ssaków w obszarze planowanej inwestycji polegającej na odbudowie koryta Szymanowskiego Potoku (gmina Dobromierz i Strzegom, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie).

Data realizacji:
2011 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych

Rzeka Piława

Inwentaryzacja roślin naczyniowych (w tym drzew i krzewów), zbiorowisk roślinnych oraz płazów, gadów, ptaków i ssaków w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie wałów przeciwpowodziowych wzdłuż brzegów rzeki Piławy (gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie).

Data realizacji:
2011 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych

Kanał Kołaczkowski

Inwentaryzacja roślin naczyniowych (w tym drzew i krzewów), zbiorowisk roślinnych oraz płazów, gadów, ptaków i ssaków w obszarze inwestycji polegającej na odbudowie koryta Kanału Kołaczkowskiego (gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2011 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Stęszewie

Inwentaryzacja ptaków i nietoperzy w budynku mieszkalnym położonego przy ulicy Piotra Skargi w Stęszewie (gmina Stęszew, powiat poznański, województwo wielkopolskie) oraz propozycja kompensacji negatywnych skutków jego termomodernizacji na gatunki zwierząt podlegające ochronie prawnej.

Data realizacji:
2011 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach
Inwentaryzacja ptaków

Farma wiatrowa Pniewy

Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej (52 elektrownie) w gminie Pniewy (powiat szamotulski, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2010/2011 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy

Farma wiatrowa Kuślin

Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej (25 elektrowni) w gminie Kuślin (powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2010/2011 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy

Farma wiatrowa Koszyce

Wstępna ocena wpływu na ptaki i nietoperze planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej (3 elektrownie) w gminie Koszyce (powiat proszowicki, województwo małopolskie).

Data realizacji:
2010 r.

Rodzaj usługi:
Screening chiropterologiczny
Screening ornitologiczny

Budynek usługowo-biurowy w Poznaniu

Ocena oddziaływania na obszar o znaczeniu dla Wspólnoty “Fortyfikacje w Poznaniu” PLH300005 (Fort IX Brunneck) planowanej inwestycji polegającej na przebudowie hali magazynowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowo-usługowo-handlowe, z rozbudową o kubaturę biurowo-usługowo-handlową i wielopoziomowym parkingiem podziemnym planowanych przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2009 r.

Rodzaj usługi:
Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000

Obszar Natura 2000 “Ostoja Borzyszkowska”

Inwentaryzacja flory oraz zbiorowisk roślinnych Jeziora Borzyszkowskiego, położonego w obszarze o znaczeniu dla Wspólnoty “Ostoja Borzyszkowska” PLH220079 (gmina Lipnica, powiat bytowski, województwo pomorskie).

Data realizacji:
2009 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych

Droga ekspresowa S5

Inwentaryzacja roślin naczyniowych, zbiorowisk roślinnych oraz płazów, gadów, ptaków i ssaków w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła “Wronczyn” do węzła “Radomicko” (gmina Czempiń, Kościan i Śmigiel, powiat kościański, gmina Lipno, powiat leszczyński, gmina Stęszew, powiat poznański, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2008 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych

Rogaliński Park Krajobrazowy

Projekt planu ochrony dla Rogalińskiego Parku Krajobrazowego (gmina Kórnik i Mosina, powiat poznański, gmina Brodnica i Śrem, powiat śremski, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2007/2008 r.

Rodzaj usługi:
Plan ochrony dla parku krajobrazowego

Powidzki Park Krajobrazowy

Projekt planu ochrony dla Powidzkiego Parku Krajobrazowego (gmina Witkowo, powiat gnieźnieński, gmina Kleczew i Wilczyn, powiat koniński, gmina Ostrowite, Orchowo, Powidz i Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2007/2008 r.

Rodzaj usługi:
Plan ochrony dla parku krajobrazowego

Lednicki Park Krajobrazowy

Projekt planu ochrony dla Lednickiego Parku Krajobrazowego (gmina Kiszkowo, Kłecko i Łubowo, powiat gnieźnieński, gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2007/2008 r.

Rodzaj usługi:
Plan ochrony dla parku krajobrazowego

Obszar Natura 2000 “Zbiornik Wonieść”

Projekt planu ochrony oraz planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 “Zbiornik Wonieść” PLB300005 (gmina Kościan, Krzywiń i Śmigiel, powiat kościański, gmina Osieczna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2007/2008 r. oraz 2011 r.

Rodzaj usługi:
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Rezerwat przyrody “Okrąglak”

Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody “Okrąglak” (gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2007 r.

Rodzaj usługi:
Plan ochrony dla rezerwatu przyrody

Nadleśnictwo Nowe Ramuki

Inwentaryzacja flory i zbiorowisk roślinnych “Bagien Ramuckich”, położonych w obszarze o znaczeniu dla Wspólnoty “Ostoja Napiwodzko-Ramucka” PLH280052 (województwo warmińsko-mazurskie) oraz prognoza zmian sukcesyjnych roślinności w wyniku realizacji inwestycji polegającej na podpiętrzeniu wód w obszarze.

Data realizacji:
2007 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych