Lista realizacji

Budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z usługami towarzyszącymi w Poznaniu

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny, ze szczególnym uwzględnieniem awifauny i chiropterofauny, w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami towarzyszącymi przy ulicy Wołowskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej oraz oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym, regionalnym i lokalnym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynek usługowo-mieszkalny wielorodzinny w Poznaniu

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny, ze szczególnym uwzględnieniem chiropterofauny, w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Koszalińskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Pomnik ofiar obozu zagłady Kulmhof w Lesie Rzuchowskim koło Chełmna nad Nerem

Nadzór chiropterologiczny nad pracami remontowymi w obrębie pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w Lesie Rzuchowskim koło Chełmna nad Nerem (gmina Dąbie, powiat kolski, wielkopolski wielkopolskie).

Data realizacji:
2018/2019 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór chiropterologiczny

Hala magazynowa w Bogucinie

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej w Bogucinie (gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Data realizacji:
2018 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja ptaków

Hotel przy ulicy Termalnej w Poznaniu

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów kubaturowych związanych z turystyką i rekreacją, w tym hotelu, wraz z towarzyszącą infrastrukturą ulicy Termalnej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Data realizacji:
2018 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Inwentaryzacja ptaków

Sieć techniczna urządzeń kolejowej magistrali E59

Nadzór przyrodniczy, w tym herpetologiczny, nad realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci technicznej urządzeń srk, teletechnicznych i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Leszno-Stare Bojanowo od km 97,675 do km 111,250 realizowanego w ramach zadania pod nazwą “Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap IV: odcinek granica województwa dolnosląskiego – Czempiń” (powiat leszczyński, wielkopolski wielkopolskie).

Data realizacji:
2018 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór herpetologiczny

Centrum usługowo-handlowe w Koszalinie

Inwentaryzacja szaty roślinnej oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum usługowo-handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ulicy Koszalińskiej w Koszalinie (województwo zachodniomoporskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Data realizacji:
2018 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja ptaków

Park Radolińskich w Jarocinie

Ekspertyza ornitologiczna, chiropterologiczna, teriologiczna oraz entomologiczna w zakresie zasiedlenia przez gatunki zwierząt podlegających ochronie prawnej drzew i krzewów planowanych do usunięcia lub przeznaczonych do pielęgnacji w ramach realizowanego programu rewaloryzacji i rewitalizacji części leśnej Parku Radolińskich w Jarocinie. Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Data realizacji:
2018 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w lasach

Autoryzowana stacja dealerska w Poznaniu

Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie planowanych do rozbiórki budynków położonych przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) w związku z realizacją planownanego przedsięwzięcia polegajacego na budowie autoryzowanej stacji dealerskiej. Opinia przyrodnicza była załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Data realizacji:
2018 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Centrum handlowe w Słupsku

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum handlowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą pomiędzy ulicami Bolesława Krzywoustego, Jacka Malczewskiego i Artura Grottgera w Słupsku (województwo pomorskie). Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Data realizacji:
2018 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja ptaków

Wczytywanie nowych realizacji