Kompensacja herpetologiczna - ropucha szara
Kompensacja herpetologiczna – ropucha szara

Usługa wyrównania szkód wyrządzonych w siedliskach płazów i gadów jest dedykowana podmiotom, których przedsięwzięcia mogą mieć niekorzystny wpływ na herpetofaunę oraz wobec których nałożono wymóg przeprowadzenia działań łagodzących lub kompensujących. Ma ona również zastosowanie w obrębie siedlisk płazów i gadów włączonych do sieci Natura 2000, jeśli w sporządzonych dla nich planach zadań ochronnych lub planach ochrony wprowadzono zalecenia dotycząc realizacji działań zabezpieczających i ratunkowych.

Przykłady kompensacji

Przykładem realizowanych działań są: projektowanie stałych ogrodzeń ochronnych i ochronno-naprowadzających dla płazów wzdłuż dróg oraz planowanie i budowa tymczasowych ogrodzeń wzdłuż dróg i innych inwestycji, które wymagają wykonywania prac ziemnych.

Kompensacja herpetologiczna - ogrodzenie ochronne
Zapytaj o szczegóły