Monitoring przedrealizacyjny ptaków - luneta
Monitoring przedrealizacyjny ptaków – luneta

Monitoring przedinwestycyjny awifauny to usługa, celem której jest dokonanie oceny wpływu planowanej inwestycji, w szczególności elektrowni i farm wiatrowych, na lokalne i migrujące populacje ptaków. W jego ramach przeprowadza się badania dynamiki zgrupowań tych zwierząt w cyklu rocznym, badania natężenia wykorzystania przez ptaki przestrzeni powietrznej, census lęgowy gatunków kluczowych, badania rozpowszechnienia awifauny w standardzie Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych oraz identyfikację zgrupowań i koncentracji ptaków.

Decyzja środowiskowa

Ekspertyza przyrodnicza, będąca efektem przeprowadzonego monitoringu ornitologicznego, jest najczęściej elementem raportu oddziaływania na środowisko, składanego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia, określanej potocznie jako decyzja środowiskowa. Zawiera ona wyniki z monitoringu całorocznego oraz propozycje ewentualnych działań łagodzących i kompensujących negatywny wpływ inwestycji na ptaki.

Zapytaj o szczegóły