Sporządzenie przez sprawującego nadzór nad obszarem Natura 2000 (zazwyczaj właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska) projektu planu zadań ochronnych jest wymogiem ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 28, ust. 1). Pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków.

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Celem planu jest utrzymanie lub przywrócenie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera (art. 28, ust. 10):

  • opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;
  • identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony;
  • cele działań ochronnych;
  • określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, a także uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony;
  • wskazania do zmian w istniejących planach ogólnych gminy, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;
  • wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru.

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia (art. 28, ust. 5).

Zakres projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Usługa sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 polega na zgromadzeniu, zweryfikowaniu i uzupełnieniu informacji o obszarze i przedmiotach ochrony, ocenie stanu ochrony przedmiotów ochrony, ocenie istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu przedmiotów ochrony, ustaleniu celów i działań ochronnych, ustaleniu, w oparciu o analizę obowiązujących dokumentów planistycznych, wskazań do ich zmian w zakresie ich znacząco negatywnego wpływu na cele ochrony obszaru Natura 2000, a także ocenie potrzeby sporządzenia planu ochrony dla obszaru. Na podstawie zgromadzonych informacji zostaje sporządzona dokumentacja projekty planu zadań ochronnych oraz projekt zarządzenia, które są poddawane konsultacjom społecznym.

Zgodność projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 z rozporządzeniem 

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest sporządzany zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Przykładowe realizacje