Inwentaryzacja bezkręgowców to specjalistyczna usługa realizowana przede wszystkim przez naszego entomologa, która polega na rozpoznaniu występowania w badanym obszarze fauny pijawek, skorupiaków, owadów, pajęczaków, ślimaków i małży. Jest ona szczególnie istotna, gdy istnieje uzasadniona obawa, że w trakcie realizacji przedsięwzięcia może dochodzić do zabijania lub okaleczania osobników tych zwierząt, niszczenia ich jaj lub form rozwojowych, a także niszczenia siedlisk będących obszarem ich rozrodu, wychowu młodych, migracji lub żerowania.

Na czym polega inwentaryzacja bezkręgowców? 

Inwentaryzacja bezkręgowców polega na bezpośredniej obserwacji tych zwierząt w terenie, ich odłowie w specjalistyczne czerpaki, sieci lub pułapki oraz kartowaniu stanowisk gatunków podlegających ochronie.

Inwentaryzacja bezkręgowców

Zakres dokumentacji z inwentaryzacji bezkręgowców 

W efekcie przeprowadzonej inwentaryzacji bezkręgowców powstaje lista stwierdzonych gatunków, charakterystyka siedlisk zajmowanych przez gatunki podlegające ochronie, a także mapa tematyczna prezentujące rozmieszenie ich stanowisk w badanym obszarze.

Inwentaryzacja bezkręgowców jako element inwentaryzacji przyrodniczej oraz ekspertyzy i opinii entomologicznej 

Inwentaryzacja bezkręgowców jest elementem inwentaryzacji przyrodniczej, której efektem jest raport będący niezbędnym załącznikiem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ekspertyza entomologiczna oraz opinia entomologiczna wymaga również przeprowadzenia inwentaryzacji bezkręgowców.

Inwestycje drogowe, w sposób szczególny wymagają przeprowadzenia inwentaryzacji bezkręgowców, w szczególności owadów, gdyż podczas ich realizacji często są prowadzone prace wycinkowe drzew mogące mieć negatywny wpływ na siedliska podlegających ochronie gatunków zasiedlających martwe lub zamierające drzewa (tzw. gatunków saproksylicznych).

Przykładowe realizacje