Przedrealizacyjny monitoring nietoperzy to specjalistyczna usługa realizowana przez naszego chiropterologa, której celem jest jakościowe oraz ilościowe scharakteryzowanie chiropterofauny obszaru planowanego przedsięwzięcia, zwykle związanego z budową elektrowni lub farmy wiatrowej. Z uwagi na zmienność składu gatunkowego i liczebności nietoperzy w cyklu rocznym monitoring jest realizowany przez okres co najmniej jednego roku i obejmuje wszystkie aspekty fenologii chiropterofauny, w tym wiosenną migrację i tworzenie kolonii rozrodczych, rozród, rozpadu kolonii rozrodczych, jesienną migrację i rojenie oraz hibernację.

Przedrealizacyjny monitoring nietoperzy

Na czym polega  przedrealizacyjny monitoring chiropterologiczny? 

Przedrealizacyjny monitoring chiropterologiczny realizuje się w oparciu o badania terenowe obejmujące:

  • rejestrację aktywności nietoperzy metodami bioakustycznymi;
  • poszukiwanie kolonii rozrodczych nietoperzy;
  • poszukiwania zimowisk nietoperzy.

Raport będący efektem przeprowadzonego przedrealizacyjnego monitoringu chiropterofauny jest niezbędnym załącznikiem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko składanego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodność monitoringu przedrealizacyjnego nietoperzy z wytycznymi 

Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy jest wykonywany zgodnie z Tymczasowymi wytycznymi, dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze z grudnia 2009 (wersja II) lub z projektem Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze z 2011 r.

Przykładowe realizacje