Sporządzenie przez sprawującego nadzór nad obszarem Natura 2000 (zazwyczaj właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska) projektu planu ochronnych jest wymogiem ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 29, ust. 1).

Celem planu jest utrzymanie lub przywrócenie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000.

Plan ochrony dla obszaru Natura 2000

Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 zawiera (art. 29, ust. 8): 

  • opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;
  • identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony;
  • określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru Natura 2000 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000;
  • wskazania do zmian w istniejących planach ogólnych gminy, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000;
  • określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację;
  • wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony;
  • określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków;
  • określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony.

Plan ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia minister właściwy do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia (art. 28, ust. 5). 

Zakres projektu planu ochronny dla obszaru Natura 2000 

Usługa sporządzenia projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 polega na zgromadzeniu, zweryfikowaniu i uzupełnieniu informacji o obszarze i przedmiotach ochrony, wykonaniu inwentaryzacji, badań i ekspertyz niezbędnych do uzyskania wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony, ocenie stanu ochrony przedmiotów ochrony, ocenie istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu przedmiotów ochrony, ustaleniu, w oparciu o analizę obowiązujących dokumentów planistycznych, wskazań do ich zmian w zakresie ich znacząco negatywnego wpływu na cele ochrony obszaru Natura 2000, ustaleniu działań ochronnych, ustaleniu sposobów monitoringu realizacji działań ochronnych oraz ich skutków, a także ustaleniu sposobów monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony. Na podstawie zgromadzonych informacji zostaje sporządzona dokumentacja projektu planu ochrony oraz projekt rozporządzenia, które są poddawane konsultacjom społecznym.

Zgodność projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 z rozporządzeniem 

Projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 jest sporządzany zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Przykładowe realizacje