Sporządzenie planu ochrony dla rezerwatu przyrody przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, zarządzającego lub sprawującego nadzór nad nim jest wymogiem ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 18, ust. 1 oraz art. 19, ust. 1, pkt 2). Ustanawia się go w ciągu 5 lat od dnia uznania obszaru za rezerwat przyrody (art. 18, ust. 2).

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody sporządza się na okres 20 lat, z uwzględnieniem (art. 20, ust. 1): 

 • charakterystyki i oceny stanu przyrody;
 • identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych;
 • analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
 • charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego;
 • wyników audytu krajobrazowego.

Prace przy sporządzaniu planów ochrony dla rezerwatu przyrody polegają na (art. 20, ust. 2):

 • ocenie stanu zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych, wartości kulturowych oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • opracowaniu koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wskazaniu zadań ochronnych, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji.

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody zawiera (art. 20, ust. 3): 

 • cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji;
 • identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;
 • wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej;
 • określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań;
 • wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich udostępniania;
 • wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza;
 • wskazanie wymagań ochrony przyrody koniecznych do uwzględnienia w ustaleniach planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych.

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody ustanawia regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia (art. 19, ust. 6).

Zakres projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody 

Usługa sporządzenia projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody polega na: 

 • zebranie materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych przydatnych do sporządzenia projektu planu;
 • wyszczególnieniu gruntów w granicach rezerwatu przyrody na podstawie danych z katastru nieruchomości lub ewidencji gruntów i budynków;
 • wyszczególnieniu wód, z podaniem ich właścicieli i zarządców, kategorii wód, przynależności do dorzecza i regionu wodnego oraz ustaleń planów gospodarowania wodami;
 • inwentaryzacji zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych z ich charakterystyką, oceną stanu i prognozą przyszłych zmian, w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony;
 • dokonaniu ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wykonaniu ekspertyz w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony;
 • charakterystyce i ocenie uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony rezerwatu przyrody;
 • charakterystyce i ocenie stanu zagospodarowania przestrzennego;
 • analizie skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
 • opracowaniu koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wskazaniu zadań ochronnych;
 • ocenie przewidywanych skutków planu, w tym oszacowaniu kosztów jego realizacji.

Na podstawie zgromadzonych informacji zostaje sporządzona dokumentacja planu ochrony oraz projekt zarządzenia, które są poddawane konsultacjom społecznym.

Zgodność projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody z rozporządzeniem 

Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody jest sporządzany zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody.

Przykładowe realizacje