Inwentaryzacja płazów i gadów to specjalistyczna usługa realizowana przez naszego herpetologa, która polega na rozpoznaniu występowania w badanym obszarze fauny tych zwierząt. Jest ona szczególnie istotna, gdy istnieje uzasadniona obawa, że w trakcie realizacji przedsięwzięcia może dochodzić do zabijania lub okaleczania osobników tych zwierząt, niszczenia ich jaj lub form rozwojowych, a także niszczenia siedlisk będących obszarem ich rozrodu, wychowu młodych, migracji lub żerowania.

Inwentaryzacja płazów i gadów

Na czym polega inwentaryzacja herpetologiczna 

Inwentaryzacja herpetologiczna polega na bezpośredniej obserwacji tych zwierząt w terenie, nasłuchach ich głosów godowych, odłowie w specjalistyczne czerpaki oraz kartowaniu ich stanowisk.

Zakres dokumentacji z inwentaryzacji płazów i gadów 

W efekcie przeprowadzonej inwentaryzacji płazów i gadów powstaje lista stwierdzonych gatunków, charakterystyka siedlisk zajmowanych przez gatunki podlegające ochronie, a także mapa tematyczna prezentujące rozmieszenie ich stanowisk w badanym obszarze.

Inwentaryzacja płazów i gadów jako element inwentaryzacji przyrodniczej 

Inwentaryzacja płazów i gadów jest elementem inwentaryzacji przyrodniczej, której efektem jest raport będący niezbędnym załącznikiem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestycje drogowe i melioracyjne, w sposób szczególny wymagają przeprowadzenia inwentaryzacji płazów i gadów, gdyż podczas ich realizacji prowadzone są prace ziemne mogące mieć negatywny wpływ na siedliska tych zwierząt.

Przykładowe realizacje