Każda inwestycja, której budowa i eksploatacja nie będzie przyczyniała się do pogorszenia stanu przedmiotów ochrony, może zostać zrealizowana w obszarze Natura 2000 bądź w jego sąsiedztwie.

Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000

Jeśli jednak na etapie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem między innymi decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, koncesji geologicznej lub górniczej, pozwolenia wodnoprawnego czy zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zajdzie podejrzenie, że planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdza, w drodze postanowienia, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 i 97 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Usługa polega na przeprowadzeniu oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz sporządzenia raportu z tej oceny, w celu uzyskania postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (art. 98, ust. 1).

Przykładowe realizacje