W okresie zimy, częstym miejscem hibernacji nietoperzy są stare, często zabytkowe, budowle wzniesione przez człowieka. Coraz częściej ssaki te zimują w dużych miastach w budynkach z wielkiej płyty. Planując prace adaptacyjne i remontowe nieużytkowanych piwnic dworów, pałaców i zamków, przygotowując się do rozpoczęcia prac termomodernizacyjnych lub chcąc dokonać wyburzeń obiektów podziemnych, w szczególności obiektów powojskowych, należy o tym pamiętać, gdyż wszystkie nietoperze podlegają w Polsce ochronie ścisłej i wymagają ochrony czynnej. Niszczenie ich siedlisk, nawet jeśli odbywa się poza okresem hibernacji narusza przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Na czym polega inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach? 

Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach to specjalistyczna usługa realizowana przez naszego chiropterologa, której celem jest uniknięcie lub ograniczenie problemów związanych z realizacją zamierzeń inwestycyjnych w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce przepisami ochrony gatunkowej. Polega ona na bezpośredniej kontroli wszystkich miejsc w budynku, które mogą stanowić potencjalnie miejsce zimowania nietoperzy. Sprawdzane są w szczególności pomieszczenia podziemne, w których panują odpowiednie warunki do hibernacji – stała i niska temperatura, wysoka wilgotność oraz brak przewiewów.

Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach jako element inwentaryzacji przyrodniczej oraz ekspertyzy i opinii chiropterologicznej 

Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach jest elementem inwentaryzacji przyrodniczej, której efektem jest raport będący niezbędnym załącznikiem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ekspertyza chiropterologiczna oraz opinia chiropterologiczna wymaga również przeprowadzenia inwentaryzacji nietoperzy w zimowiskach.

Prace remontowe realizowane w obrębie elewacji budynków, wymagają przeprowadzenia inwentaryzacji chiropterologicznej z uwagi na fakt, iż mogą one mieć negatywny wpływ na siedliska tych zwierząt.

Zgodność inwentaryzacji nietoperzy z wytycznymi 

Inwentaryzacja chiropterologiczna w budynkach oraz dokumentacja powstała w wyniku jej realizacji są wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w publikacji Docieplanie budynków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody z 2009 r.

Przykładowe realizacje