Przedrealizacyjny monitoring ptaków to specjalistyczna usługa realizowana przez naszego ornitologa, której celem jest jakościowe oraz ilościowe scharakteryzowanie awifauny obszaru planowanego przedsięwzięcia, zwykle związanego z budową elektrowni lub farmy wiatrowej. Z uwagi na znaczą zmienność składu gatunkowego i liczebności ptaków w cyklu rocznym, monitoring jest realizowany przez okres co najmniej jednego roku i obejmuje wszystkie aspekty fenologii awifauny, w tym wiosenną migrację, okres lęgowy, dyspersję polęgową, jesienną migrację oraz zimowanie.

Przedrealizacyjny monitoring ptaków

Na czym polega przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny? 

Przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny realizuje się w oparciu o odrębne metodycznie systemy badań terenowych, zwanych modułami. Każdy moduł jest ukierunkowany na zbieranie innego rodzaju danych, z użyciem właściwych sobie metod. Badanie terenowe obejmują:

  • liczenia na transektach (badania dynamiki zgrupowań ptaków w cyklu rocznym);
  • liczenia na punktach obserwacyjnych (badania natężenia wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki);
  • census lęgowy gatunków kluczowych;
  • badania rozpowszechnionych ptaków w standardzie Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych;
  • identyfikacja zgrupowań i koncentracji.

Raport będący efektem przeprowadzonego przedrealizacyjnego monitoringu awifauny jest niezbędnym załącznikiem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko składanego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodność monitoring przedrealizacyjny ptaków z wytycznymi 

Monitoring przedrealizacyjny ptaków jest wykonywany zgodnie z Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki z marca 2008 r. oraz projektem Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki z 2011 r.

Przykładowe realizacje