Inwentaryzacja roślin to specjalistyczna usługa realizowana przez naszego botanika, która polega na identyfikacji w badanym obszarze wszystkich gatunków glonów, mszaków i roślin naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych ochroną prawną. W jej ramach przeprowadza się również rozpoznanie występowania w analizowanym terenie gatunków grzybów, w tym porostów.

Na czym polega inwentaryzacja roślin?

Inwentaryzacja flory polega na bezpośredniej obserwacji roślin w terenie, wykonaniu ich spisu oraz kartowaniu stanowisk gatunków podlegających ochronie.

Inwentaryzacja roślin

Zakres dokumentacji

W efekcie przeprowadzonej inwentaryzacji roślin powstaje lista stwierdzonych gatunków, charakterystyka lokalnych populacji gatunków podlegających ochronie oraz zajmowanych przez nie siedlisk, a także mapa tematyczna prezentujące rozmieszenie ich stanowisk w badanym obszarze.

Inwentaryzacja roślin jako element inwentaryzacji przyrodniczej

W efekcie przeprowadzonej inwentaryzacji roślin powstaje lista stwierdzonych gatunków, charakterystyka lokalnych populacji gatunków podlegających ochronie oraz zajmowanych przez nie siedlisk, a także mapa tematyczna prezentujące rozmieszenie ich stanowisk w badanym obszarze.

Przykładowe realizacje