Inwentaryzacja ptaków to specjalistyczna usługa realizowana przez naszego ornitologa, która polega na rozpoznaniu występowania w badanym obszarze lub w budynku tych latających zwierząt. Jest ona szczególnie istotna, gdy istnieje uzasadniona obawa, że w trakcie realizacji przedsięwzięcia może dochodzić do zabijania lub okaleczania osobników tych zwierząt, niszczenia ich jaj lub form rozwojowych, uniemożliwiania dostępu do schronień, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd oraz niszczenia siedlisk będących obszarem ich rozrodu, wychowu młodych, migracji lub żerowania. Jest ona również ważna, kiedy istnieje ryzyko, że realizacja inwestycji będzie powodowała płoszenia lub niepokojenia tych zwierząt w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących. 

Inwentaryzacja ptaków

Na czym polega inwentaryzacja ornitologiczna? 

Inwentaryzacja ornitologiczna polega na bezpośredniej obserwacji ptaków w terenie, nasłuchach ich głosów, odłowie w specjalistyczne sieci oraz kartowaniu ich stanowisk. 

Zakres dokumentacji z inwentaryzacji ptaków 

W efekcie przeprowadzonej inwentaryzacji ptaków powstaje lista stwierdzonych gatunków, a każdy takson jest szczegółowo charakteryzowany. Charakterystyka ta obejmuje sposób wykorzystania badanego obszaru przez ptaki, w przepadku gatunków gniazdujących na danym terenie, zostają określone liczba stwierdzonych par oraz kryterium lęgowości. Wynik inwentaryzacji ornitologicznej są prezentowane na mapie tematycznej lokalizującej stanowiska lęgowe w badanym obszarze. 

Inwentaryzacja ptaków jako element inwentaryzacji przyrodniczej oraz ekspertyzy i opinii ornitologicznej 

Inwentaryzacja ptaków jest elementem inwentaryzacji przyrodniczej, której efektem jest raport będący niezbędnym załącznikiem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ekspertyza ornitologiczna oraz opinia ornitologiczna wymaga również przeprowadzenia inwentaryzacji ptaków. 

Wszystkie przedsięwzięcia, których realizacja wymaga prowadzenia prac wycinkowych drzew i krzewów oraz prac ziemnych, a także prace remontowe realizowane w obrębie elewacji budynków, wymagają przeprowadzenia inwentaryzacji ptaków, z uwagi na fakt, iż mogą one mieć negatywny wpływ na siedliska tych zwierząt. 

Zgodność inwentaryzacji ptaków z wytycznymi 

Inwentaryzacja ornitologiczna w budynkach oraz dokumentacja powstała w wyniku jej realizacji są wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w publikacji Docieplanie budynków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody z 2009 r.

Czy wiesz że… 

W ostatnich latach liczebność populacji wróbla, jerzyka i kawki w miastach drastycznie spadła. Głównym powodem niekorzystnych trendów populacyjnych tych dotychczas pospolitych gatunków jest modernizacja budownictwa, w tym w szczególności termomodernizacja. 

Przykładowe realizacje