Due diligence to wieloaspektowa, wyczerpująca analiza gotowego projektu planowanego inwestycji. Celem analizy jest identyfikacja ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięcia oraz określenie szans pomyślnego zakończenia procesu inwestycyjnego. Jednym z elementów audytu są szeroko pojęte zagadnienia środowiskowe. W przypadku inwestycji związanych z budową elektrowni lub farm wiatrowych szczególnej analizie podlegają zagadnienia związane ze sporządzoną oceną wpływu planowanej inwestycji na lokalne i migrujące populacje nietoperzy.

Audyt chiropterologiczny due diligence

Zakres audytu chiropterologicznego 

Usługa audytu chiropterologicznego polega na weryfikacji przeprowadzonej przez chiropterologa poprawności i rzetelności sporządzonego screeningu chiropterologicznego lub raportu z przedrealizacyjnego monitoringu nietoperzy. Analizie podlegają zarówno surowe dane, będące podstawą do oceny jakościowej oraz ilościowej walorów chiropterologicznych badanego obszaru, jak i sama dokumentacja, w której dokonuje się oceny trafności wyciągniętych wniosków i zaproponowanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnego wpływu planowanej inwestycji na chiropterofaunę.

Przykładowe realizacje