Nadzór ornitologiczny to specjalistyczna usługa sprawowana przez naszego ornitologa polegająca na stałym lub okresowym monitoringu terenu inwestycji w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu budowy oraz funkcjonowania realizowanego obiektu budowlanego pod względem wymagań z zakresu ochrony ptaków.

Nadzór ornitologiczny

Dlaczego nadzór ornitologiczny jest tak ważny? 

Nadzór ornitologiczny jest w szczególności istotny w przypadku realizacji inwestycji, które ze względu na swój charakter w sposób bezpośredni lub pośredni mogą prowadzić do niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptasich oraz niszczenia siedlisk ptaków, będących obszarami ich rozrodu lub wychowu młodych. Do sytuacji takich może dochodzić w szczególności w trakcie remontów lub rozbiórki obiektów budowlanych, bądź podczas usuwania drzew i krzewów kolidujących z planowanymi przedsięwzięciami.

Obecność doświadczonego ornitologa na placu budowy pozwala uniknąć wystąpienia szkód w środowisku. Ornitolog reaguje na każdy przypadek naruszenia przepisów ochrony gatunkowej i proponuje działania zaradcze w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ptaków.

Obowiązki nadzoru ornitologicznego 

Do obowiązków nadzoru ornitologiczna należy: 

  • kontrolowanie obszaru przedsięwzięcia pod kątem występowania ptaków, a w przypadku ich stwierdzenia – podejmowanie działań w zakresie zabezpieczenia, odłowienia i ewakuacji zwierząt;
  • identyfikowanie obecności siedlisk ptaków na placu budowy, a w przypadku ich stwierdzenia – podejmowanie działań w zakresie ich zabezpieczenia;
  • podejmowanie i koordynacja działań związanych z czynną ochroną ptaków oraz kontrola skuteczności i jakości realizowanych prac w tym zakresie;
  • kontrolowanie stanu zabezpieczeń zrealizowanych na budowie uniemożliwiających gniazdowanie ptaków;
  • odbiory techniczne działań kompensacyjnych dla ptaków zrealizowanych w ramach inwestycji, w tym sztucznych miejsc lęgowych powstałych w zamian za zniszczone miejsca gniazdowania.
  • sporządzenie dokumentacji (przyrodniczych i z wykonanych prac) oraz analiz.

Przykładowe realizacje