Ekspertyza ornitologiczna, chiropterologiczna, teriologiczna oraz entomologiczna w zakresie zasiedlenia przez gatunki zwierząt podlegających ochronie prawnej drzew i krzewów planowanych do usunięcia lub przeznaczonych do pielęgnacji w ramach realizowanego programu rewaloryzacji i rewitalizacji części leśnej Parku Radolińskich w Jarocinie. Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.