Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej

biotope
23.11.2022

Ekspertyza chiropterologiczna zawierającej propozycję działań minimalizujących i kompensujących negatywny wpływ na nietoperze oraz ich siedliska przedsięwzięcia polegającego na remoncie oraz przebudowie w obiektach zespołu zakładu i osiedla przemysłowego w Sielpi Wielkiej oraz zmianie sposobu użytkowania na cele dydaktyczno-szkoleniowe związane z funkcją Muzeum Zagłębia Staropolskiego w budynku Suszarni II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie). Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, w tym na zniszczenie zimowiska nietoperzy znajdującego się w obiekcie, w którym było realizowane przedsięwzięcie.