Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Kajew i Wszołów (gmina Gołuchów, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.