Budynki Archidiecezji Poznańskiej w Poznaniu

biotope
20.12.2019

Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie trzech budynków należących do Archidiecezji Poznańskiej położonych w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Opinie zostały złożone wraz z wnioskami o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych stanowiących własność Archidiecezji Poznańskiej”. Przedsięwzięcie to planuje się sfinansować ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach „Działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, „Poddziałanie 3.2.2: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” z wykorzystaniem pożyczki JESSICA2 na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej.