Budynek przedszkola samorządowego w Pyszczynie

biotope
31.01.2022

Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie budynku przedszkola samorządowego w Pyszczynie (gmina Gniezno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie). Opinie zostały złożone wraz z wnioskami o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku. Przedsięwzięcie to planuje się sfinansować ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.