Autoryzowana stacja dealerska w Poznaniu

biotope
20.01.2021

Ekspertyza przyrodnicza dotycząca zasiedlenia drzew i krzewów rosnących w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie autoryzowanej stacji dealerskiej przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) przez gatunki ptaków podlegających w Polsce ochronie prawnej. Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.