Opracowanie i złożenie wniosku o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Celem postępowania było uzyskanie decyzji derogacyjnej zezwalającej na wycięcie drzewa kolidującego z realizacją planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ekranów akustycznych w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu, które stanowiło siedlisko wrony siwej.