Inwentaryzacja szaty roślinnej oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz parkingiem naziemnym, możliwością lokalizacji usług w parterze i infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ulicy Romana Dmowskiego (województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.