Audyt danych przestrzennych sporządzonych w ramach projektów planów ochrony dla obszaru Natura 2000 “Przybrzeżne Wody Bałtyku” PLB990002, “Pobrzeże Słowińskie” PLB220003, “Ostoja Słowińska” PLH220023 oraz Słowińskiego Parku Narodowego.