Opinia ornitologiczna dla drzewa kolidującego z realizacją planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie salonu samochodowego przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) wraz z opracowaniem wniosku o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.