Inwentaryzacja szaty roślinnej oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 5323P na odcinku od miejscowości Kaczory do miejscowości Wierzbno (gmina Odolanów, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu przedsięwzięcia na obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, obszar mających znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002, obszar chronionego krajobrazu “Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy” oraz obszar chronionego krajobrazu “Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”, a także korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym i lokalnym.