Opinia ornitologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków podlegających ochronie prawnej na planowanych do usunięcia drzewach i krzewach kolidujących z planowanym przedsięwzięciem polegającym na uporządkowaniu systemu drogowego w miejscowości Ciświca (gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie).